Loading...

Warunki współpracy z Mabapi

Wstęp

 1. Za każdym razem kiedy w Ogólnych Warunkach Współpracy lub innej dokumentacji związanej z realizacją zamówienia występuje określenie Zleceniobiorca, rozumie się przez to podmiot: Mabapi Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Kuropatwy 36.
 2. Za każdym razem kiedy  w Ogólnych Warunkach Realizacji Zamówienia lub innej dokumentacji związanej z realizacją zamówienia występuje określenie Zamawiający, rozumie się przez to podmiot: ……………………………………………………………………

Zamówienia

 1. Warunkiem przyjęcia zamówienia i uruchomienia produkcji zlecenia jest:
  • Przesłanie przez Zamawiającego pisemnego zamówienia na adres biuro@mabapi.pl zawierającego rodzaj produktu, nakład, wymiary, rodzaj materiału, materiały potrzebne do wykonania projektu, itp.
  • Podpisanie zamówienia na naszym druku ZAMÓWIENIE przez Zamawiającego bądź przez osobę upoważnioną do reprezentacji Zamawiającego.
  • Dołączenie gotowych projektów lub materiałów potrzebnych do wykonania projektu (w wersji elektronicznej, najlepiej drogą mailową) wraz z żądaną kolorystyką.
  • Jeśli Zamawiający składa zamówienie po raz pierwszy, zobowiązany jest do przesłania pełnych danych kontaktowych (nazwa Zamawiającego, telefon, adres e-mail, adres, NIP, Regon).
 2. Termin realizacji zlecenia liczony jest od momentu otrzymania pełnego zestawu materiałów i zatwierdzenia ostatecznego projektu przez Zamawiającego. Okres ten zależy od stopnia skomplikowania zamówienia i określany jest przez osobę przyjmującą zamówienie, która zobowiązana jest przekazać tą informację Zamawiającemu.
 3. Materiały powierzone Zleceniobiorcy do wykonania projektu (nośniki informacji, zdjęcia itp.) zostają zwrócone po wykorzystaniu.
 4. Wszelka odpowiedzialność dotycząca praw autorskich, umów licencyjnych lub zastrzeżenia znaków towarowych obciąża Zamawiającego.
 5. Wszelkie zmiany w parametrach technicznych produktu będącego przedmiotem zamówienia, które wystąpią po podpisaniu i zatwierdzeniu, wymagają formy pisemnej wraz z pisemnym potwierdzeniem przez obie strony umowy. Zleceniobiorca może odmówić nieodpłatnego wprowadzenia zmian w zamówionym produkcie jeżeli uniemożliwi to zaawansowanie procesu produkcyjnego.
 6. Ze względów technologicznych,  dopuszczamy następującą różnicę pomiędzy nakładem realizowanym a nakładem zamówionym:
  • do 500 szt. – do 10%,
  • do 2000 szt. do 5%;
  • do 10 000 – do 3%;
  • powyżej 10.000 – do 2%.
 7. W przypadku kiedy Zamawiający nie dopuszcza tolerancji nakładu, zobowiązany jest poinformować o tym Zleceniobiorcę w formie pisemnej.

Projekty graficzne i przygotowanie do druku

 1. Zleceniobiorca za pisemną zgodą Zamawiającego,  zastrzega sobie prawo do naliczenia lub podwyższenia  oferowanej ceny za przygotowanie do druku w przypadku kiedy dostarczone materiały graficzne wymagają znacznych nakładów pracy lub nie gwarantują wykonania zlecenie w sposób prawidłowy.
 2. Koszty przygotowania do druku  zawarte w cenie sprzedaży  zawierają:
  • montaż elektroniczny składu graficznego,
  • w przypadku zadruku offsetowego: koszty wykonania płyt offsetowych technologii CTP.
 3. Zleceniobiorca, za zgodą Zamawiającego zastrzega sobie prawo do korekty projektu graficznego i dostosowania go do własnych wymagań produkcyjnych.
 4. Wszelkie materiały pomocnicze, pliki produkcyjne,  matryce, fotopolimery,  pliki naświetleń  wykonane w celu realizacji zamówienia są własnością Zleceniobiorcy i nie podlegają zwrotowi w ramach niniejszego zlecenia.
 5. W przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji zamówienia po podpisaniu potwierdzenia zamówienia, wykonaniu prac związanych z przygotowaniem graficznym i poniesionych kosztów związanych z przygotowaniem produkcji, Zleceniobiorca ma prawo żądać zwrotu poniesionych  nakładów związanych z przygotowaniem produkcji uwzględnionych na potwierdzeniu zamówienia.
 6. Zwrot kosztów zawartych w pkt. 13 nie wyłącza praw Zleceniobiorcy do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.
  Warunki płatności i dostawa.
 7. Zleceniobiorca podaje wszystkie ceny w formacie netto. Wysokość podatku VAT tj. 23% zostaje doliczony w momencie wystawienia faktury.
 8. Pierwsze 3 zamówienia realizowane są po wpłacie przedpłaty w wysokości 100 % wartości brutto zlecenia na podstawie faktury pro-forma wystawionej przez firmę Mabapi.
 9. Uzyskanie odroczonego terminu płatności możliwe jest po zrealizowaniu 3 zamówień o których mowa w pkt. 18.
 10. Nieuregulowanie płatności w terminie, skutkuje powiększeniem należności o karne odsetki, poczynając od dnia, w którym upływa termin płatności oraz cofnięciem odroczonego terminu płatności.
 11. Koszt dostawy pokrywa Zamawiający (jeśli umowa nie stanowi inaczej).
 12. Zleceniodawca wysyła towar za pomocą usług korporacji kurierskich.
 13. Zamawiający ma możliwość odbioru gotowego towaru osobiście w siedzibie firmy znajdującej się przy ul. Płockiej 17 lok. 3 w Warszawie w trakcie godzin otwarcia biura tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17.

Reklamacja

 1. Zamawiający ma prawo do reklamacji:
  • niezgodności ilościowej wg dokumentu dostawy lub dokumentu WZ,
  • niezgodność przedmiotu zamówienia,
  • niezgodności nadruku reklamowego z wzorcem kolorystycznym,
  • w terminie do 14 dni od daty dostawy.
 2. Zamawiający ma prawo do reklamacji wad ukrytych w przedmiocie zamówienia W terminie do 6 miesięcy dni od daty dostawy.
 3. Zamawiający może złożyć reklamację, jednak musi być ona zgłoszona w formie pisemnej nie później niż 7 dni od daty kiedy stan taki stwierdził lub mógł stwierdzić. W zgłoszeniu reklamacyjnym Zamawiający powinien podać następujące informacje: nr zamówienia i numer faktury sprzedaży oraz przyczynę reklamacji. Zleceniobiorca  zobowiązany jest do odpowiedzi na przedstawioną reklamację w terminie do 14 dni od daty jej zgłoszenia.
 4. Do czasu rozpatrzenia reklamacji, Zamawiający jest zobowiązany do zabezpieczenia przedmiotu tak aby jego pierwotne właściwości nie zostały naruszone.
 5. W przypadku uznania przez Zleceniobiorcę reklamacji jako zasadnej Zamawiający może żądać obniżenia ceny wyłącznie do części zamówienia  w której wady występują.
 6. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia przesyłek spowodowane przez firmy kurierskie, które świadczą usługi transportowe na zlecenie Zamawiającego.

Zastrzeżenia końcowe

 1. Wszelkie spory będą rozstrzygane w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego lub przed sądami w Warszawie.
 2. Zleceniobiorca jako producent, o ile umowa nie stanowi, zastrzega sobie prawo do używania wykonanych produktów na podstawie zlecenia Zamawiającego do własnych celów promocyjnych.
 3. Zleceniobiorca, o ile umowa nie stanowi inaczej, zastrzega sobie prawo do oznaczenia przedmiotu zamówienia własnymi danymi adresowymi.

Popularne produkty

WYSOKA
JAKOŚĆ

DOGODNA
DOSTAWA

TERMINOWE
DOSTAWY

DOSTĘPNE
GODZINY